logo-xl

Algemene voorwaarden

Met het accepteren van deze gunning, verklaart U en/of Uw medewerker(s) zich te allen tijden akkoord met de algemene voorwaarden van Welman-Stuy Kermisorganisatie eventueel aangevuld met plaatselijke en/of voorwaarden van de kermisbonden, plus de bedragen op dit contract vermeld.

Precariorechten, aansluitingen, stroomverbruik , waarborgsom etc. vallen buiten de pacht en zijn derhalve voor Uw rekening en verantwoordingen moeten voor aanvang kermis voldaan zijn.

Vergunningen en standplaats aanwijzingen voor Uw zaak en rollend materieel , is altijd en immer voorbehouden behoudens goedkeuring B. en W. en/of brandweer en politie.

Kosten voor voorziening, zoals stroom en water e.d vallen buiten de pacht, die onkosten zullen apart op Uw gunningbrief vermeld staan.

Verkoopzaken worden altijd verpacht met concurrentie vaste verkooppunten , markt -en braderieverkoop.

Bij stroomstoring door welke oorzaak ook, wordt nimmer pachtgeld en/of compensatie gegeven.

2 x 24 uur voor aanvang kermis begint Welman-Stuy Kermisorganisatie met haar activiteiten :voor die tijd staat U geheel voor eigen risico en verantwoording , tenzij schriftelijk anders vermeld.

Indien U 12 uur voor aanvang kermis aanwezig bent, dan vervalt Uw vergunning en geeft U ons het recht te her-verpachten. Op de door U overgemaakte betalingen kunt U geen aanspraak maken.

Met het accepteren van deze vergunning vrijwaart U Welman-Stuy Kermisorganisatie voor alle schade door U en/of Uw medewerker(s) of inrichting aangebracht aan derden.

Alle kosten, vallende op gerechtelijke of buitenrechtelijke invordering van niet op stipt of tijd betaalde bedragen zijn voor rekening pachter. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde pacht en kosten, zal rente gerekend worden over het verschuldigde bedrag a 1% per maand vanaf de vervaldag tot de dag der algehele voldoening.

De mogelijkheid bestaat dat Welman-Stuy Kermisorganisatie U de medewerking vraagt op bepaalde kermis 50 stuks vrijkaarten en/of penningen gratis ter beschikking te stellen.

Exploitanten van schiettenten, loterijen, oefeningspelen en verkoopzaken zijn verplicht om voor, tijdens en na afbouw van de kermis hun afval bij elkaar te vegen en d.m.v. dozen of plastic zakken te deponeren in de containers.

Indien iedere exploitant zelf muziek ten gehore mag brengen , dan niet hoger dan 70 db A.

Op de laatste dag van de kermis, niet zomaar beginnen met oprijden , daar wordt plaatselijk onder elkaar afspraken voor gemaakt.

Nimmer kunt U aanspraak maken  over het aantal zaken , opstellingen van betreffende kermis of van voorgaande jaren. Dat geldt ook voor Uw eigen zaak , tenzij schriftelijk anders vermeld.

Op de kermissen is het verboden prijzen als messen ( hoe klein dan ook ), immitatiepistolen / geweren, stink of rookbommen en bombags e.d. als prijs te geven.